مرکز تخصصی ترک گناه

نقش نماز در آمرزش گناه چیست؟

نقش نماز در آمرزش گناه

نماز بارزترین نوع بندگی خدا
نماز، مهمترین پیوند انسان با پروردگار عالم است.
نماز، سر لوحه سفارشات همه انبیا و اولیاي خداست.
نماز، زیباترین نجواي عاشقانه با محبوب است.
نماز، اظهار کوچکی در برابر عظمت خالق هستی است.
نماز، نشانه آشکار پرهیزکاران است.
نماز، تابلو مؤمنان راستین است.
نماز، عامل مفقیت در برابر تهاجم فرهنگی و طغیان شهوات است.
نماز، ستون خیمه دین و معیار قبولی اعمال است.
نماز، رضایت پروردگار، محبوب ملائکه، سنت انبیا، اصل ایمان، برکت در روزي، اجابت دعا، خشم شیطان، چراغ قبر، مونس
در شداید و همدم انسان از قبر تا قیامت است.
براي نماز، آثار و برکات بسـیار زیادي ذکر شـده است که جهت رعایت اختصار از ذکر آن ها خودداري نموده و تنها به نقش
آن در آمرزش گناهان اشاره می کنیم.
از آیات شـریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود که نماز، نقش بسیار مؤثّري در شست و شوي گناهان
انسان داشته و سبب آمرزش گناهان می شود.
نمـاز را دو طرف روز و در اوایـل شب برپـا دار، به درستی که حسـنات، سـیئات را از بین می برد و این نمـاز تـذ ّ کر و یـاد آوري است براي آنان که توجه دارند.
در این آیه شـریفه، ابتدا به نماز سـفارش شده است، سـپس می فرماید: »حسـنات، سیئات را از بین می برد. گرچه از این تعبیر
استفاده می شود که تمام حسنات می توانند عامل از بین برنده گناه و سیئات باشند؛ اما روشن است که نماز، بارزترین مصداق
حسنه و عمل نیک است که می تواند کفاره و جبران کننده گناهان باشد.
در روایات معصومین علیهم السلام نیز براي نماز، آثار فراوانی بیان شده است که یکی از آن ها ریزش گناهان است.

داستانی آموزنده از سلمان فارسی
شخصـی به نام »ابو عثمان« می گویـد: روزي با سـلمان فارسـی، زیر درختی نشسـته بودیم، سـلمان شاخه خشـکی از درخت را
گرفت و تکان داد به گونه اي که تمام برگ هایش فرو ریخت، آن گاه رو به من کرد و گفت: می دانی چرا چنین کردم؟
گفتم: خیر!
گفت: این همان کاري بود که رسول خداصـلی االله علیه وآله انجام داد، هنگامی که من علت را از حضـرتش پرسـیدم، فرمود:
هنگـامی که مسـلمانی وضو بگیرد و وضو را نیکو انجـام دهـد، سـپس نمازهـاي پنجگانه را به جا آورد، گناهانش می ریزد همان گونه که برگ هاي این شاخه فرو ریخت، آن گاه حضرت این آیه را قرائت فرمود:

نماز را دوطرف روز و در اوایل شب برپا دار.
علی علیه السـلام می فرمایـد: »بـا رسول خداصـلی االله علیه وآله در مسـجد در انتظـار نمـاز نشسـته بودیم که مردي برخـاست و
عرض کرد: من گنـاهی مرتکب شـده ام. پیامبرصـلی االله علیه وآله روي خود را از وي برگردانیـد. هنگـامی که نماز تمام شـد،
همان مرد برخاست و سخن خویش را تکرار کرد. پیامبرصلی االله علیه وآله فرمود: آیا با ما این نماز را انجام ندادي؟ و براي آن
به خوبی وضو نگرفتی؟ عرض کرد: آري. فرمود: این کفاره گناه تو است.

تشبیهی زیبا از نماز
علی علیه السـلام از رسول خداصـلی االله علیه وآله نقل می کنـد که حضـرت فرمود:» نمازهاي پنـج گانه براي امت من همچون
یک نهر آب جاري است که بر در خانه یکی از شما باشد، آیا گمان می کنید اگر آلودگی بر بدن او باشد و سپس پنج بار در
روز در آن نهر شست و شو کند، باز چیزي از آن آلودگی بر پیکر وي خواهد ماند؟ مسلما خیر همچنین است به خدا سوگند!
نمازهاي پنجگانه براي امت من.
روي همین جهت پیشوایان دین و رهبران معصوم علیهم السلام مردم را براي جبران گناهانشان، به نماز تشویق می کردند.
رســول خداصــلی االله علیـه وآلـه بـه امـت خــود می فرمــود: بر خیزید و آتش هایی که بر اثر گناه بر پشت خود نهاده اید، با نماز خود، خاموش سازید.
شکی نیست که هر گـاه نمـاز بـا آداب و شـرایط خود انجـام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت قرار می دهـد که
پیوند ایمانی او را با خدا مستحکم می سازد و آلودگی ها و آثار گناه را از دل و جان او شست و شو می دهد.
نماز هم انسان را در برابر گناه بیمه می کنـد، چون: زنگار گناه را از آیینه دل می زداید و صفحه دل را صیقل می دهد.

امیدوارترین آیه قرآن کریم
در روایتی است که امام علی علیه السلام روزي رو به سوي مردم کرد و فرمود: به نظر شما امیدوارترین آیه قرآن کدام است؟
بعضـی گفتنـد آیه:  إن الله لَایغفرأن یُشـرك بِه ویغفر مادون ذلِک لِمن َیشآ ُ ء…؛ (نساء 116)  خداوند، شـرك به خود را نمی آمرزد ولی کمتر از آن را براي هر کس که بخواهد شایستگی داشته باشد می آمرزد .

امام علیه السلام فرمود: پاسخ شما خوب است؛ ولی آنچه من می خواهم نیست.
عده اي گفتند آیه: » و من َیعمل ُ سوا َأو یظلِم َنفسه ثُم َیستغفر الله َیجدالله َ غفورا رحیما ( نساء، آیه 110) کسی که کار بدي انجام دهد، یا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.
امام فرمود: خوب است، ولی آنچه من می خواهم نیست.

برخی گفتنـد آیه: ( سوره زمر، آیه 53)
بگو: اي بندگان من! که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همه گناهان
را می آمرزد و او آمرزنده و مهربان است.
امام علیه السلام فرمود:پاسخ شما خوب است؛ ولی آنچه من می خواهم نیست.

در این هنگام مردم از هر طرف به سوي امام متوجه شده و همهمه می کردند.
حضرت فرمود: چه خبر است؟
عرض کردند: ما دیگر آیه اي جز این ها سراغ نداریم.
امـام علیه السـلام فرمـود: از حـبیب خود رسول خداصـلی االله علیه وآله شـنیدم که فرمود: امیـدوارترین آیه قرآن این آیه است:

و َأقِم الصلوه َ طرفی النهار و زلَفا  من الَّیْل ِ إن الْحسنات یُذهبْن السیِات ذلِک ِ ذکري لِلذاکرین( سوره هود114)
نماز را دو طرف روز و در اوایل شب به پا دار، به درستی که حسنات، سیئات را از بین می برد و این تذکر و یاد آوري است براي آنان که توجه دارند.

چه امیـدي از این بالاتر که انسان بدانـد هر گاه لغزشـی از او سـرزد و پایش به گناهی کشـیده شـد، چون وقت نماز فرا رسـید،
وضو گرفت و در پیشـگاه معبود به راز و نیاز برخاست، احساس شـرمندگی نمود و به خدا تو ّ جه کرد، نسـبت به اعمال گذشـته
اش پشـیمان و شـرمسار شد، گناه او بخشـیده می شود و ظلمت و تاریکی گناه از صفحه قلب او بر طرف و دلش دوباره به نور
بندگی روشن میگردد.
بر همین اساس است که روایات ما می گویند:» گاهی دو رکعت نماز، موجب آمرزش گناهان می شود«.

امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که دو رکعت نماز بخوانـد و در این دو رکعت بدانـد چه می گویـد، از نماز فارغ می شود در حالی که گناهی بین او و بین خداونـد نخواهد
بود.
این که حضـرت فرمود: بداند چه می گوید، شـرط بسـیار مهمی است؛ یعنی حضور قلب داشته و توجه به محتوا و معناي نماز
داشـته باشد. بداند در برابر چه کسـی ایسـتاده ؟ و با چه کسـی سخن می گوید؟ همان کسی که نه تنها خالق اوست بلکه خالق
همه هستی است؛ خـدایی که قدرتش مافوق قدرت هاست؛ کسـی که حیات و روزي ما و…در دست قدرت اوست؛ کسـی که
اگر یک لحظه عنایتش از ما قطع شود، از همه هستی ساقط خواهیم شد و … .

نماز جمعه و آمرزش گناهان
علاـوه بر آنچه ذکر شـد، روایـات فراوان دیگري نیز وجـود دارد که می فرمایـد: نمـاز جمعه بخصوص کفـاره گناهـان بوده و
موجب آمرزش می شود. در اینجا بعضی از این روایات را ذکر می کنیم:
الـف – رسول خداصـلی االله علیه وآله فرمود: هر کس از روي ایمــان و اخلاص در نماز جمعه شرکت کند، گناهان گذشته اش آمرزیده می شود مواظب عمل بعدي خود باشد.

ب – سـلمان فارسـی می گویـد: رسول خداصـلی االله علیه وآله فرمود:  هر کس روز جمعه طهـارت را آن گونه که امر شده است تحصیل کند غسل جمعه و وضو سپس از خانه اش براي نماز جمعه بیرون رود و تا پایان نماز، سکوت کند و خطبه ها را گوش نماید، این نماز جمعه ک فاره گناهان قبل از جمعه او خواهد بود.

ج –  رسول خداصـلی االله علیه وآله فرمود:  هر کس روز جمعه وضـو بگیرد و در آن د ّ قت کرده، وضـوي صـحیح بگیرد،
سپس در نماز جمعه شـرکت نماید، به امام نزدیک شود، گوش فرا دهد و سکوت نماید، گناهان این جمعه تا جمعه دیگر او و
سه روز هم علاوه، آمرزیده می شودتا ده روز کامل می گردد.

در روایت دیگر آمـده است که تا ده روز آمرزیده می شود؛ چون خداوند می فرماید: » َکسی که حسنه اي بیاورد، ده برابر پاداش می گیرد.

بنـابراین، نمـاز جمعه نیز کفـاره گناهـان و مـایه آمرزش بـوده، عامـل تطهیر و پاکسـازي انسـان از گرد و غبـار معصـیت است.
آلودگی هاي روحی، روانی و اخلاقی را از انسان می زداید و روح انسان را صفا و جلا می دهد. در این مورد روایات فراوانی
وجود دارد؛ ولی ما به همین مقدار بسنده کردیم.

پست گناه و محرومیت از محبت پروردگار

 

برگرفته از کتاب:

آثار گناه در زندگی و راه جبران علی اکبر صمدي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.