مرکز تخصصی ترک گناه
مرور

ویدئو

ذهن تو – کلیپ انگیزشی

ویدیوی انگیزشی شماره 1 - ذهن تو تمام افرادی که به نوعی در راه رسیدن به هدفی در تلاش هستند، با سختی ها می جنگند… بعضی ها پس از شکست های متوالی تسلیم میشوند. بعضی ها هم تسلیم نمیشوند و تا انتها ! ادامه میدهند تا آنچه را که هدف…